ARegulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.babees.pl i obowiązuje od dnia 25.01.2020r.

1  Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.babees.pl (zwany dalej Sklepem) jest: Sellit sp. z o.o., posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Sellit sp. z o.o ,ul. Wolbromska 18/1b 53-148, Wrocław. Spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego rejestru sądowego 0000530901 , NIP 9882758921, REGON 8992758921, Kapitał zakładowy: 10.000 złotych.

 2. Kontakt ze Sklepem: / poczta elektroniczna: babees.sklep@gmail.com / poczta tradycyjna: Sellit sp. z o.o, ul. Wolbromska 18/1b 53-148, Wrocław / telefon: +48 794131442

 3. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż internetową .

 4. Sklep stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym. Poniżej link do polskojęzycznej wersji Kodeksu:http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html

 5. Sklep jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.

 6. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma (zwana dalej Klientem).

 7. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem.

2   Oferta

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe. Kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od tych na zdjęciach, co wynika z indywidualnych ustawień monitorów.

 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i nie obejmują kosztów dostawy.

 3. Informacje o produktach znajdujące się w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.

 5. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 7. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

3  Zamówienie

 1. Sklep realizuje zamówienia z wysyłką do krajów Uni Europejskiej i USA.

 2. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 3. Warunkiem realizacji zamowienia w Sklepie jest prawidłowe złożenie zamówienia. Wszelkie informacje od Klienta (dotyczące zmiany wymiarów, kolorów czy wzorów tkanin itd.) muszą zostać zawarte w treści uwag do zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez Sklep następuje :

  a) po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze;

  b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę;

  c) przy płatnościach kartą – od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 5. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie dłużej niż 2 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin realizacji wydłuży się do 10 dni roboczych.

4  Odstąpienie od umowy

      Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru w przypadku sprzedaży towarow na odległość.

 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient zawierając „umowę na odległość” – Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłane drogą elektroniczną na adres: babees.sklep@gmail.com

 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy towar został wykonany na zamówienie, ( zmiany wymiarów produktu czy wzorów użytych tkanin) zgodnie ze wskazówkami kupującego zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

 3. Zwracany towar należy wysłać na adres: Sellit Sp. z o.o. ul. Aleja Ujazdowska 31A 59-900 Zgorzelec.

 4. Po przesłaniu oświadczenia Klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na powyzszy adres.(podstawa prawna: USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Art. 12). Klient ponosi także wszelkie koszty bezpośrednie zwrotu towaru jak opakowanie czy zabezpieczenie na czas transportu. Sposób zwrotu towaru nie jest narzucony przez Sklep, to Klient może wybrać formę jego dostarczenia (paczka pocztowa, przesyłka kurierska itp.)

 5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu ponosi KLIENT.

 6. Sklep nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 7. Sklep dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia w/w wymagania – Sklep dokona zwrotu środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 8. Klient może samodzielnie sformułować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

5 Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia Reklamacji.

 2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem należy zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności w terminie 2 miesięcy.

 3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: Sellit sp. z o.o ,ul.Aleja Ujazdowska 31A 59-900 Zgorzelec – wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.babees.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania Reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe, zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.

 6. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.babees.pl wynikające z indywidualnych ustawień monitora Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym www.babees.pl

6 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta przetwarzanych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego www.babees.pljest Sellit sp. z o.o.

 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie dane osobowe przekazane do Sklepu są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Klientow, wynikających z rozporządzenia RODO. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie – w tym celu proszę wysłać zgłoszenie na babees.sklep@gmail.com z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane te będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 6. W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz sklepu internetowego www.babees.pl mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności i obsługa telefoniczna Sklepu.

 7. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał “newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest Klient może zrezygnować z usługi newslettera.


9 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy www.babees.pl zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 6. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Add to cart